h

Opinie: GroenLinks en PvdA maken razendsnel een ruk naar rechts in de stad

27 april 2010

Opinie: GroenLinks en PvdA maken razendsnel een ruk naar rechts in de stad

SP-fractievoorzitter Hans van Hooft geeft zijn visie op het coalitieakkoord van het nieuwe Nijmeegse college van GroenLinks, PvdA en D66. Volgens van Hooft is er sprake van een ruk naar rechts en wordt de rekening van de crisis gelegd bij de mensen die het al niet breed hebben. Dit artikel verscheen in de Gelderlander van dinsdag 27 april.

GroenLinks en PvdA maken razendsnel een ruk naar rechts in de stad

De progressieve coalitie in Nijmegen treft de mensen aan de onderkant van de sa­menleving hard, stelt Hans van Hooft (SP). Hij spreekt van een ruk naar rechts.

Na acht jaar sociaal be­leid door SP, Groen­ Links en PvdA treedt woensdag in Nijme­gen een nieuw colle­ge aan van GroenLinks, PvdA en D66. Samen bezetten deze partijen 22 van de 39 raadszetels. In hun coalitieakkoord voor de ko­mende vier jaar leggen deze drie partijen de rekening van de crisis eenzijdig neer bij de mensen die ei­genlijk geen cent kunnen missen. En waar het vorige linkse college zwaar investeerde in schone en vei­lige wijken, zet het nieuwe college hier een dikke streep door.

Bij de raadsverkiezingen kwam D66 als grootste winnaar uit de bus. De partij groeide van 2 naar 6 zetels. Als kleinste coalitiepartij komt ze nu ook als winnaar uit de coalitieonderhandelingen. Nijme­gen voert komende jaren een groenrechtse koers en neemt daar­mee voorlopig afscheid van acht jaar links.

De crisis kost Nijmegen naar schat­ting 14 miljoen euro aan rijksbezui­nigingen, die het nieuwe college grotendeels opvangt door te snij­den in de kosten voor ambtenaren en de inhuur van externe mede­werkers. De overige 8,5 miljoen aan bezuinigingen zijn vooral no­dig voor een flinke belastingverla­ging voor grote bedrijven en de groene CO ­ -ambities van de nieu­we coalitie.

Voor grote bedrijven en vastgoedei­genaren is het feest met dit college van burgemeester en wethouders. Alle bedrijven samen krijgen een belastingverlaging van 3,5 miljoen euro. Dat levert een kleine onder­nemer in een huurpand hooguit 100 euro per jaar op. De grote jon­gens als NXP, Electrabel en de uni­versiteit krijgen samen 1,8 miljoen euro cadeau.

En wie gaan dit feestje betalen? Om te beginnen huurders en men­sen met een koopwoning tot 4 ton: zij betalen allemaal meer gemeen­telijke belasting. Huurders het meest en mensen in een koopwo­ning wat minder. De gelukkige bezitter van een dure villa kan echter rekenen op lasten­verlaging.

Daarnaast gaan ouderen, chronisch zieken en gehandicapten in de stad meebetalen. Zij worden 47 euro ge­kort in hun tegemoetkoming voor het eigen risico van de zorgverzeke­ring. De vervoersvoorziening voor ge­handicapten wordt verlaagd van 500 naar 400 euro en ook het gra­tis openbaar vervoer voor ouderen is niet langer gratis. Door de invoe­ring van een eigen bijdrage van 20 euro haakt naar schatting de helft van alle 23.000 ouderen af die nu gratis mogen reizen.
Ouderen en gehandicapten die ge­bruik maken van de thuiszorg of andere zorgvoorzieningen moeten voortaan een inkomensafhankelij­ke eigen bijdrage gaan betalen. Sa­men moeten zij 1 miljoen euro op­hoesten; alsof zij voor hun lol af­hankelijk zijn van goede zorgvoor­zieningen.

Ook mensen met een minimum­inkomen betalen de rekening bij dit nieuwe college. De geldterugre­geling voor deelname aan sport, so­ciale- of culturele activiteiten wordt afgeschaft. Dat kost ruim 7.600 minima gemiddeld 69 euro per jaar. Ook werkers in een gesub­sidieerde baan zijn niet langer vei­lig. Binnen een paar jaar wordt driekwart van alle gesubsidieerde banen afgeschaft. Als het niet lukt deze mensen aan een reguliere baan te helpen, dan ‘mogen’ ze aan het werk met behoud van uit­kering. Ook op de sociale werk­voorziening (Breed) wordt 1 mil­joen euro bezuinigd.

Tenslotte zal iedereen merken dat de Nijmeegse wijken weer gaan verloederen, terwijl juist op dat punt de afgelopen jaren stevige vooruitgang is geboekt. Er wordt 2,4 miljoen bezuinigd op het onderhoud van de openbare ruim­te; hetzelfde bedrag dat in de vori­ge raadsperiode extra is vrijge­maakt om de verloedering tegen te gaan.
Verder is de amateursport de klos: sportclubs moeten samen een half miljoen euro inleveren.

En als klap op de vuurpijl gaat dit college een groot aantal biblio­theekfilialen sluiten. Dat is een for­se trendbreuk met het recente ver­leden, toen Nijmegen nog koerste op uitbreiding van het aantal bibli­otheekfilialen.

Wie denkt dat het groen bij dit col­lege in veilige handen is, komt he­laas bedrogen uit. GroenLinks wil het natuurgebied Heumensoord verkopen aan waterleidingbedrijf Vitens en Natuurmonumenten. Daarmee geeft ze vrij baan aan Staatsbosbeheer om 300 hectare bos te vernielen om er een kale hei­devlakte van te maken. Ironisch ge­noeg wordt GroenLinks zo verant­woordelijk voor de grootste bo­menkap in de Nijmeegse geschiede­nis.

Wie de verkiezingsprogramma’s van PvdA en GroenLinks nog eens goed naleest, kan maar tot één con­clusie komen: in zes weken tijd zijn twee linkse partijen volledig van kleur verschoten. De vraag is wanneer ze zelf spijt krijgen van dit onversneden rechtse coalitieak­koord.

Hans van Hooft
Fractievoorzitter SP

SP: Nieuwe Nijmeegse coalitie maakt ruk naar rechts

U bent hier