h

Voorstel SP: Bebouw natuurparkje Limosterrein niet

20 april 2009

Voorstel SP: Bebouw natuurparkje Limosterrein niet

Het verbaast de SP-fractie dat woningcorporatie Standvast een appartementencomplex in het natuurparkje op het Limosterrein wil bouwen. Standvast wil twee woonblokken realiseren op het voormalige tennisveld in het betreffende parkje. Om dit te kunnen doen zal ook een deel van het groen er aan moeten geloven. De SP ziet liever dat er naar alternatieve locaties voor bebouwing wordt gezocht.

Jos van RensSP-raadslid Jos van Rens: “Op het Limosterrein ligt op de hoek van de Postweg en de Dommer van Polderveldtweg een kwetsbaar natuurparkje van ongeveer 2 hectare. Een waar paradijs voor verschillende plantensoorten en dieren waaronder vleermuizen. Het parkje wordt door de buurt middels een beheersovereenkomst onderhouden. Voor de aanleg, aanpassing, ontwikkeling en het in stand houden is destijds een gemeentelijke subsidie (f 150.000) samen met een subsidie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij verstrekt. Nu wil woningbouwcorporatie Standvast het tennisveld bebouwen. Dit lijkt me geen wijs idee.”

Bewoners planten demonstratief een boom op het tennisveld.

Bewoners planten demonstratief een boom op het tennisveld.

Na gesprekken met verschillende bewonersgroepen uit Nijmegen Oost over de mogelijke aantasting het natuurparkje vraagt de SP-fractie nu duidelijkheid van het college. Van Rens: “In het parkje ligt een oud tennisveld dat niet meer wordt gebruikt. Standvast wil op dit veld en een gedeelte van het omliggende groen een appartementencomplex bouwen. De omvang van het tennisveld is blijkbaar te klein om dit financieel haalbaar te bebouwen. Door een groter complex zal het parkje ongetwijfeld worden aangetast en ook de ontsluiting en het parkeren zullen investeringen vergen. Bovendien gaat een verdere verdichting ongetwijfeld ten koste van het groen en het woongenot van de buurt.”

Voor de fractie van de SP reden om te pleiten voor alternatieve locaties. Van Rens: “Onze fractie is van mening dat de gemeente samen met Standvast naar meer geschikte locaties moet worden gezocht. Denk aan terreinen zoals het huidige zwembad in Oost of de Montessori schoolgebouwen (na de nieuwbouw). Op die manier kan tegemoet worden gekomen aan de vraag naar betaalbare (senioren) woningen.”

U bent hier