h

SP: Tijd voor Deltaplan betaalbaar wonen

16 september 2007

SP: Tijd voor Deltaplan betaalbaar wonen

Een van de belangrijkste sociale doelen in het coalitieakkoord van PvdA, SP en Groenlinks is: 3000 betaalbare huurwoningen erbij in 2012. Uit de voortgangsrapportage Woningbouw is af te leiden dat er tot eind 2012 zo’n 1500 betaalbare huurwoningen bij komen. Dat is slechts de helft van de doelstelling. Uit diezelfde rapportage blijkt verder dat tot 2011 in totaal ruim 8000 woningen gebouwd worden. Daarmee zit Nijmegen goed op schema.

Hans van Hooft jrSP-fractievoorzitter Hans van Hooft jr: “We hebben het onszelf niet gemakkelijk gemaakt door te eisen dat er netto 3000 betaalbare huurwoningen bij moeten komen. En ook met 1500 huurwoningen erbij doen we het veel beter dan in het recente verleden. Maar dat is ruimschoots onvoldoende om de woningnood bij lagere inkomens echt aan te pakken. Daarom moet er een ‘Deltaplan betaalbaar wonen’ komen.”

Om op een netto resultaat van 3000 betaalbare huurwoningen te komen, moeten er ongeveer 4500 woningen gebouwd worden. In diezelfde periode worden immers zo’n 1000 betaalbare huurwoningen gesloopt en 500 verkocht. Van Hooft: “De woningcorporaties willen graag bouwen, maar moeten dan wel locaties hebben om te kunnen bouwen. En daar schort het aan. Een rekensommetje leert dat voor 4500 betaalbare woningen met veel hoogbouw, minstens 45 voetbalvelden aan grond nodig is. Aan het college heb ik gevraagd: kunt u mij die voetbalvelden noemen waar we de komende jaren sociale huurwoningen gaan bouwen?”

Volgens van Hooft zit daar ook de kern van het probleem: “De gemeente heeft nauwelijks grond in eigen bezit en op de locaties die we wel hebben, moeten we vaak kiezen voor dure woningbouw om de planexploitatie financieel sluitend te krijgen. Maar welbeschouwd is het verkopen van grond niets anders als het slachten van de kip met de gouden eieren. Van de opbrengst financieren we sociale doelen, maar op het eind van de rit staan we met lege handen. We hebben geen grondposities en geen geld. En dat is precies wat je nodig hebt om sociaal te kunnen bouwen.”

De SP stelt daarom voor erfpacht in te voeren. Van Hooft jr: “Voor de korte termijn is erfpacht geen oplossing van het woningnoodprobleem. Maar met erfpacht zorg je er wel voor dat je op lange termijn grondposities hebt en inkomsten die gerelateerd zijn aan de marktwaarde van de grond. Als je nu een lap grond verkoopt, en de winst op een bankrekening zet, dan kun je de rente gebruiken om sociale doelen te financieren. Maar diezelfde rente is door de inflatie over vijfentwintig jaar nog maar de helft waard. Erfpacht werkt precies andersom. Omdat grond steeds schaarser wordt, stijgt de prijs waarschijnlijk harder dan de inflatie. En dus hou je aan erfpacht steeds meer, in plaats van minder geld over. En niet onbelangrijk: je blijft eigenaar van de grond.”

Voor de korte termijn wil de SP dat bouwplannen voor koopwoningen (deels) worden omgezet in betaalbare huurwoningen. Van Hooft jr: “Dat kan ook, omdat de koopmarkt stagneert. Projectontwikkelaars treuzelen enorm met het opleveren van koopwoningen, domweg omdat er geen vraag naar is. Daarmee is overigens direct aangetoond dat de woningnood bij lagere inkomens een stuk groter is dan bij hogere inkomens. Objectief is er dus alle reden om meer betaalbare huurwoningen te bouwen.”

U bent hier