h

Nieuw voorstel voor atletiekbaan en Driehuizen

26 februari 2006

Nieuw voorstel voor atletiekbaan en Driehuizen

Op vrijdag 24 februari werd er een nieuw voorstel gepresenteerd over de atletiekbaan op landgoed de Driehuizen. GroenLinks, PvdA en SP hebben samen met atletiekverenigingen, milieubeweging en bewonersorganisaties gezocht naar een voor iedereen acceptabele oplossing.

In maart 2005 stemde een nipte raadsmeerderheid in met verplaatsing van de atletiekbaan naar het landgoed De Driehuizen. De baan zou komen te liggen in het bos grenzend aan de Sionsweg, en liggend binnen de contouren van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het bestemmingsplan uit 1962 staat dit toe. Maar de milieu- en bewonersverenigingen hebben aangegeven dit aan te willen vechten bij de rechter. De uitkomst van deze juridische procedure kan nog lang op zich laten wachten. Met alle onzekerheid vandien voor de Nijmeegse atletiekverenigingen. Deze situatie is absoluut onbevredigend omdat de ruimtenood op de huidige locatie aan de Heemraadstraat - vanwege de gestage groei aan nieuwe sporters - vraagt om een spoedige uitbreiding.

De atletiekverenigingen, milieubeweging, bewonersorganisaties, GroenLinks, SP én PvdA hebben elkaar gevonden. Het resultaat is een nieuw voorstel dat recht doet aan alle belangen: realisatie van een topsportlocatie voor de atletiek én behoud van natuur op en rond landgoed De Driehuizen. Het nieuwe voorstel behelst de volgende zaken:

  1. Realisatie van een topsportlocatie voor de atletiek op de huidige locatie aan de Heemraadstraat; dat wil zeggen uitbreiding naar acht banen en de bouw van een groter clubgebouw en bijbehorende voorzieningen. Het programma van eisen dat voor de beoogde accommodatie nabij Driehuizen was ontwikkeld dient als leidraad.
  2. Om dit te kunnen realiseren is een bestemmingsplanwijziging en toestemming van de Provincie Gelderland en waterbedrijf Vitens nodig, vanwege het waterwingebied aan de Heemraadstraat.
  3. Partijen geven aan alle energie en krachten te bundelen om ervoor te zorgen de Provincie Gelderland en Vitens zullen instemmen met de aanpassing van het bestemmingsplan.
  4. Om Vitens te overtuigen wordt een plan gemaakt voor uitbreiding van de accommodaties van de atletiekverenigingen waarbij de inbreuk op het waterwingebied zo beperkt mogelijk blijft en waarschijnlijk kan worden gecompenseerd, zeker in het licht van het niet realiseren van een geheel nieuwe baan in het waterbeschermingsgebied.
  5. Om de Provincie Gelderland te overtuigen zal worden aangegeven dat als naar de totale omgeving wordt gekeken, een uitbreiding van de atletiek op de huidige lokatie beter is voor de natuur dan de verplaatsing van de baan naar de Driehuizen wat het huidige bestemmingsplan toestaat. Dat dit plan uiteindelijk een meerwaarde oplevert voor de natuur wordt duidelijk als de aantasting van drie hectaren bos in de EHS of enkele tientallen vierkante meters clubgebouw erbij in waterwingebied.
  6. Door niet over te gaan tot verplaatsing van de atletiekbaan kunnen de voetbalvelden van Kolping Dynamo aan de d’Almarasweg gehandhaafd blijven. Op deze locatie, pal naast Park Brakkenstein, wordt dan ook afgezien van een nieuwbouwproject. In plaats daarvan kan zelfs een betere ecologische verbindingszone worden gerealiseerd.
  7. Om het plan financieel sluitend te maken dienen op een andere locatie tachtig appartementen te worden gebouwd. Het gebied aan en tussen de Baljuwstraat, Schepenenstraat, Kanunnik Mijllinckstraat en Heemraadstraat dient als zoekrichting.
  8. Het parkeerprobleem en de verkeersveiligheid aan de Heemraadstraat kan ter plekke worden opgelost, varianten daarvoor zullen in samenspraak met de betrokkenen worden ontwikkeld.
  9. De milieubeweging en de bewonersorganisaties hebben aangegeven te stoppen met de juridische procedures tegen de velden en de accommodatie van Orion (voetbal) en NHMHC (hockey) nabij De Driehuizen en beloven niet in verzet te gaan tegen de plannen voor uitbreiding van de atletiekbaan aan de Heemraadstraat. Op basis een constructieve samenwerking tussen sportclubs en omwonenden zal de overlast van geluid, licht en parkeerdruk beperkt moeten worden.

Dit nieuwe voorstel, waarbij iedere partij water bij de wijn doet, heeft een absolute meerwaarde voor sport en natuur. Voor de sport omdat er nu tempo komt in de realisatie van een topsportlocatie voor de atletiek in Nijmegen. Met de uitbreiding naar acht banen en de realisatie van extra kleed- en doucheruimte kan de vernieuwde baan zich meten met de beste atletiekaccommodaties in Nederland en kunnen er nationale en internationale wedstrijden worden gehouden. De loopsport heeft overigens veel baat bij de aanwezigheid van veel natuur waar gelopen kan worden. Dat maakt Nijmegen met de directe nabijheid van bosgebied Heumensoord tot een zeer bijzondere locatie.

Ook de natuur wint met dit voorstel. Het bos aan de Sionsweg bij De Driehuizen blijft gespaard en de Ecologische Hoofdstructuur blijft intact. Een groot deel van het landgoed krijgt definitief een groene invulling en wordt beter ontsloten voor fietsers en wandelaars. Door niet te bouwen op de velden van Kolping Dynamo kan bovendien een betere ecologische verbindingzone worden gerealiseerd tussen Heumensoord en Park Brakkenstein.

U bent hier