h

Initiatiefvoorstel SP om huisuitzettingen te voorkomen haalt meerderheid

23 oktober 2005

Initiatiefvoorstel SP om huisuitzettingen te voorkomen haalt meerderheid

De SP hulpdienst krijgt steeds vaker te maken met mensen die uit huis gezet dreigen te worden of al op straat zijn beland. Tal van bemiddelingspogingen met corporaties leveren soms nog iets op maar vaak is het gewoon domweg te laat.

SP-Raadslid José Verheijen ging ook op onderzoek uit. Verheijen: "Ik heb onder andere wooncorporatie Talis bezocht en zij beaamden dat het aantal huisuitzettingen flink is toegenomen en dat het hier ook om gezinnen met kinderen gaat. In 2004 waren er bij Talis en Portaal 130 huishoudens op straat gezet. In 90% van de gevallen zou het gaan om huurachterstand van meer dan 3 maanden. Wat er met de huishoudens gebeurt na de uitzetting is in het algemeen niet bekend. Het viel mij op dat in tal van situaties wel allerlei interventies geweest waren, via de woningbouwvereniging, via het maatschappelijk werk, via de wijkagent enzovoort. In één geval was maar liefst 67 keer de wijkagent langs geweest. Uiteindelijk resultaat werd toch een uitzetting.Er gaat veel geld en energie in zitten in deze bemoeizorg en frustrerend is het dan dat het ook nog eens weinig tot niks oplevert.

In het voorjaar kwam het CDA dan ook met een voorstel om de Nijmeegse "asocialen" nu eens echt aan te pakken. Verheijen: "De SP liet ook nu weer zien dat zij opkomt voor mensen die meer en meer aan de rand van de samenleving komen te staan; zij gaat - als een van de eersten in Nederland- zelfs een stapje verder door maximaal in te zetten op het voorkomen van uitzettingen. In steden als Amsterdam en Rotterdam is het aantal uitzettingen tot ongekende hoogte gestegen(in Amsterdam zo’n 1450 per jaar) en daar begint nu het besef door te dringen dat uitzettingen uiteindelijk alleen maar leiden tot een verergering van de problemen. Mensen op straat, in de maatschappelijke opvang, glijden vaak meer en meer af met alle gevolgen van dien. Bovendien is voorkomen altijd beter dan genezen."

De SP gaf dan ook flink tegengas toen het voorstel van het CDA gelanceerd werd. Verheijen: "Ik heb tal van betrokken instellingen bezocht en ben tot de conclusie gekomen dat eigenlijk iedereen in het veld klaagde over het tekortschieten van de hulpverlening aan mensen die in de problemen komen. Het lijkt mij noodzakelijk om vooral in te zetten op het verbeteren van de hulp: sneller ingrijpen, een helder plan van aanpak met indien nodig stevige afspraken en een instelling die dit allemaal regisseert en coordineert. Het Meldpunt Bijzondere Zorg bleek de instelling bij uitstek om dit op zich te gaan nemen."

De SP wist het CDA en GroenLinks te overtuigen een gezamenlijk initiatiefvoorstel in te dienen waarbij het accent vooral zou liggen op een verbetering in de preventie. Dit voorstel is met ruime meerderheid aangenomen. Verheijen: "Het college moet er nu zorg voordragen dat de hulpverlening aan mensen met woonproblemen goed geregeld wordt. Er moeten afspraken komen met woningbouwverenigingen; met het Meldpunt Bijzondere zorg en met de huurders die problemen geven. Veel huurders blijken wel degelijk open te staan voor hulp als deze maar duidelijk is en met haalbare doelstellingen komt. Slechts in een klein aantal gevallen, zo’n 5 tot 10% kan het tot problemen leiden omdat huurders niet of nauwelijks mee willen werken. Ook dan pleit de SP niet in eerste instantie voor uitzetting omdat dit toch niks oplost maar de druk moet dan wel worden opgevoerd. Als niks werkt, en vooral als er ook nog eens flink overlast gegeven wordt in de buurt, dan kan een uitzetting uiteindelijk het gevolg zijn. Maar dan nog pleit de SP voor een tweede-kans beleid en eventueel voor containerwoningen. Je hebt asociaal gedrag en asociaal gedrag. Net als de meesten vindt de SP dat een harde aanpak nodig is als mensen hele buurten terroriseren: dit moet worden aangepakt. Maar alle woonproblematiek op een en dezelfde hoop gooien en iedereen in deze categorie als asociaal aanduiden, is ook asociaal. Een beschaafde samenleving maakt zich sterk voor de zwakkeren zonder ze te betuttelen maar door ze perspectief te geven op een beter bestaan. De al te vrijblijvende vorm van hulpverlening moet worden ingeperkt en een beschaafde overheid kan, mag en moet zelfs dit proces aansturen."

Het verhaal van de SP was zo sterk dat burgemeester Guusje ter Horst, die toch net iets meer de repressie wilde benadrukken, overstag is gegaan en het voorstel op bijna alle punten gaat uitvoeren. Verheijen: "Een verschil van mening is nog dat ter Horst het geld voor het Meldpunt bij de woningcorporaties wil halen. De SP vindt dat er minstens sprake moet zijn van een gedeelde verantwoordelijkheid. Je kunt corporaties niet alleen op laten draaien voor probleemgezinnen. Dit is in de eerste plaats een taak van de overheid. Uiteindelijk zal de gemeente waar nodig dan ook bij leggen."

Lees het initiatiefvoorstel
Lees de beslispunten van het voorstel (pdf-bestand)
Meldpunt bijzondere zorg moet centrale rol krijgen

U bent hier