h

Kwetsbare leerlingen mogen niet de dupe worden van machtsstrijd Dominicus College

30 november 2021

Kwetsbare leerlingen mogen niet de dupe worden van machtsstrijd Dominicus College

De gemeente Nijmegen moet het bestuur van @voCampus, waar het Dominicus College onder valt, aanspreken op het verloop van de inspraak rondom het voorgenomen opheffen van de school. Ook mag de Monnikskap, waar leerlingen met een functiebeperking onderwijs kunnen volgen, niet verloren gaan. Dat bepleit de Nijmeegse SP nadat ouders en personeel het vertrouwen in het schoolbestuur hebben opgezegd. Yurre Wieken, gemeenteraadslid namens de SP: “Hulpbehoevende leerlingen dreigen de dupe te worden van een machtsspel door het schoolbestuur. De gemeente kan dit plan niet tegenhouden, maar moet wel alles doen wat binnen haar macht ligt om dit te voorkomen. En om ervoor te zorgen dat de medezeggenschap gewoon haar democratische rechten kan uitoefenen.”

In het voorjaar verschenen de eerste berichten over geheime besprekingen over een fusie tussen het Dominicus College en het Kandinsky College. De medezeggenschap zei ‘verrast’ te zijn door de uitgelekte plannen en was niet op de hoogte. Nadat de medezeggenschapsraad geen instemming wilde verlenen aan deze plannen, gooide het schoolbestuur het over een andere boeg: het Dominicus moet met ingang van schooljaar 2023-2024 worden opgeheven. In tegenstelling tot een fusie heeft de medezeggenschapsraad bij opheffing van de school geen instemmingsrecht, alleen adviesrecht. Volgens het bestuur is fusie danwel opheffing overmijdelijk vanwege dalende leerlingenaantallen. De medezeggenschapsraad heeft een alternatief plan gepresenteerd waarmee het Dominicus toch behouden kan worden. Een belangrijke reden daarvoor is het behoud van de Monnikskap, het onderdeel van de school waar leerlingen met een functiebeperking havo- en vwo-onderwijs volgen. Als het Dominicus verdwijnt, is nog onduidelijk of en in welke vorm de Monnikskap voort kan blijven bestaan. Veel ouders zijn hier bezorgd over.

Wieken: “De SP is geen liefhebber van het fuseren van scholen. Wij zijn voor kleinschalig onderwijs met meer individuele aandacht voor de leerling. De gemeente kan niet bepalen of een fusie doorgaat of niet, maar geeft daar wel haar zienswijze op en praat natuurlijk regelmatig met het schoolbestuur. In die rol moet de gemeente opkomen voor de ouders en het personeel dat nu het vertrouwen in  het schoolbestuur is verloren. Op een listige manier worden zij nu buitenspel gezet. Van wie is de school nu - van het bestuur of van de ouders, leerlingen en docenten? En worden de leerlingen van de Monnikskap straks slachtoffer van dit machtsspelletje? Als het aan de SP ligt niet, daarom willen wij het de gemeente zich maximaal inspant voor het behoud van de Monnikskap.”

De SP heeft daarom vragen gesteld aan het Nijmeegse college van burgemeester en wethouders.

Reactie toevoegen

U bent hier