h

Links-Plus boekt goede resultaten

6 juli 2016

Links-Plus boekt goede resultaten

Op 6 juli besprak de Nijmeegse gemeenteraad de Zomernota 2016. Hieronder is de spreektekst van SP-fractievoorzitter Hans van Hooft te lezen.

De Linksplus-coalitie is halverwege de rit. Nijmegen staat er goed op.

Tijden van grove bezuinigingen hebben we achter ons gelaten. We hebben komende jaren een begrotingsoverschot van 2 tot 3 miljoen euro. De lage rente (30 jaar vast voor minder dan 2%) maakt dat onze risico's in planexploitaties komende 30 jaar nog maar heel beperkt zijn. We hebben komende jaren 40 tot 50 miljoen euro meer in onze saldireserves dan de gecalculeerde risico's. De huizenmarkt trekt langzaam maar zeker aan. Kortom: wij hoeven hier niet meer jaar in jaar uit te somberen over onze grondexploitaties, en kunnen weer met optimisme kijken hoe we in de stad kunnen investeren.

Deze coalitie heeft waargemaakt wat ze beloofd heeft. We hebben de thuiszorg voor ouderen en gehandicapten volledig op peil gehouden. Onze eigen bijdragen voor de WMO-zorg zijn de laagste in Nederland. En komende tijd gaan we de laatste bureaucratie uit de zorg slopen, door in te zetten op tevreden klanten met een schoon huis. En voor alle ouderen hebben we de gratis bus voor 65+. Nijmegen zorgt goed voor zijn ouderen, en daar mogen we trots op zijn.

In de woonvisie hebben we duidelijk gemaakt wat onze inzet voor de komende jaren is. Stop de jaarlijkse huurexplosie, huren mogen niet harder stijgen dan de inflatie. Houd het aantal goedkope huurwoningen op peil, met name voor starters. Bouw meer sociale huurwoningen, vooral ook voor ouderen. En zorg voor meer energiezuinige woningen.

Die inzet begint zijn vruchten af te werpen. Waar de afgelopen jaren de huren fors omhoog gingen (met 21% gemiddelde huurstijging in 4 jaar tijd), zijn Nijmeegse corporaties mede onder druk van huurders, maar ook vanuit de gemeenteraad nu gestopt met de gigantische huurverhogingen. De huren volgen dit jaar in de meeste gevallen de inflatie. Niet zelden wordt huurverlaging toegepast. De grootste woningcorporatie in Nijmegen - Portaal - heeft zelfs besloten om dit jaar de huren te bevriezen. Waar ik vorig jaar nog de vloer aanveegde met het huurbeleid van de woningcorporaties, moet ik ze daar nu een compliment voor geven. Ze hebben goed geluisterd en goed begrepen dat je niet jaar in jaar uit kan doorgaan huurders hun portemonnee leeg te trekken.

Wat betreft onze woningbouw opgaaf is het tot nu toe allemaal nog een beetje zuinig, als ik zie waar woningcorporaties bij de prestatieafspraken mee komen. En daar is volgens mij geen enkele reden voor. Waar voor de gemeente de 30 jarige rente minder dan 2% bedraagt, geldt dit ook voor woningcorporaties. Dit betekent dat woningcorporaties zonder problemen rendabel sociale huurwoningen kunnen bouwen voor een prijs van 575 euro per maand. Van een onrendabele top is bij deze huur geen sprake meer.  En dan te bedenken dat zonder de verhuurdersheffing van de landelijke  VVD/PvdA-coalite er al rendabel gebouwd zou kunnen worden voor minder dan 500 euro huur per maand. De vraag voor corporaties is niet langer: hoeveel kunnen we bouwen, maar hoeveel willen we bouwen. Er is geen enkele financiële reden meer om niet aan de wensen van de Nijmeegse gemeenteraad tegemoet te komen. Ik roep college en corporaties dan ook op om de komende jaren net zo veel te bouwen als er behoefte is. En die behoefte is nog steeds groot: starters moeten nog jaren wachten voor ze aan de beurt zijn. En zolang er geen sprake is van leegstand elders in de stad, kun je een goede mix van  betaalbare en middeldure huurwoningen blijven bouwen.

Deze coalitie heeft waargemaakt wat ze heeft beloofd: de lasten zijn voor 80 procent van de bevolking lager dan bij het vorige college met D66. Er is voor een miljoen euro aan D66-bezuinigingen teruggedraaid op Cultuur, en dat werpt zijn vruchten af. Al onze culturele instellingen draaien weer zwarte cijfers en bieden steeds meer cultuur voor iedereen en niet alleen voor de culturele elite. Waar het aantal uitleningen bij de bibliotheek afgelopen jaren harder terug liep dan de landelijke ontwikkeling, nemen de uitleningen nu weer toe en doen we het een stuk beter dan de landelijke ontwikkeling. Goed cultuurbeleid werpt zijn vruchten af. Nijmegen-West heeft weer een bibliotheekfiliaal en de Kunstbus voor de basischool is weer in ere hersteld. De landelijke bezuiniging (ook van D66) op onderwijshuisvesting is door de gemeente voor een groot deel opgevangen en we investeren fors in een nieuwe huisvesting voor kinderen in het bijzonder onderwijs. Want goed onderwijs in een fatsoenlijk gebouw is niet alleen belangrijk voor kinderen die makkelijk kunnen leren, maar voor alle kinderen.

Dit college zet in op: geen kind van de basisschool zonder zwemdiploma. En dat werkt. Afgelopen jaar kwam 92 procent van de kinderen met een zwemdiploma van de basisschool (dit was het jaar ervoor nog 85 procent). Het zwembad in Dukenburg wordt niet gesloten (zoals Sportfondsen graag wilde), en ik reken erop dat het bad nu een  stuk beter gaat draaien dan voorheen onder de vleugels van enthousiaste vrijwilligers en met behulp van professionals aan het water. Dit college investeerde fors in skatehal Waalhalla, en we beschikken nu over een parel waar onze stad trots op mag zijn.

Is er dan niks meer te wensen? Nog heel veel. Sinds 2010 is er nauwelijks extra geld beschikbaar geweest voor extra investeringen in de amateursport. Verschillende sportclubs vragen om een extra kunstgrasveld zodat ze hun jeugdleden fatsoenlijke faciliteiten kunnen bieden. Er zijn sporthallen aan grondige renovatie toe. In het najaar komt het college met de beleidsnota Sport. Wie zijn oren goed te luisteren legt, weet dat er door vele clubs serieuze verbeteringen worden gevraagd voor hun sportaccommodaties. Vandaar dat de Linksplus-coalitie gezamelijk een motie indient waarbij ze het college vraagt om 3 miljoen euro beschikbaar te stellen voor extra investeringen in bestaande sportaccommodaties in het jaar 2017 en 2018. Het overgrote deel van deze investeringen zal in 2018 plaatsvinden, maar wat eerder kan, mag ook eerder aangepakt worden.

Dan de Dorpensingel. Een politiek issue dat al jaren speelt, en inmiddels op een soap begint te lijken. Het college loopt al zes jaar de deur plat bij de Provincie, maar krijgt steeds nul op het rekest. De Provincie weigert tot nu toe steeds ook maar een cent vrij te maken voor de Dorpensingel. Dat was al zo bij het vorige college toen een D66-wethouder hemel en aarde heeft bewogen om geld te krijgen. Niet gelukt. Toen verdween D66 uit het Nijmeegse college en kwam D66 in het college van GS in Gelderland. En wat doet die partij. Vette advertenties in de krant, maar vanuit de Provincie blijft het oorverdovend stil. En dan komt D66 nu doodleuk met een motie waarin ze het college oproept om een lobby naar de Provincie te beginnen. Alsof we daar niet al bijna 6 jaar mee bezig zijn. Als u nu eens uw Provinciale Statenfractie zover krijgt om Nijmegen te steunen met de Dorpensingel-Oost en zorgt dat uw gedeputeerde ook eens meedenkt met Nijmegen, dan zijn we al een heel eind verder. En datzelfde geldt voor alle andere fracties hier in de raad die vertegenwoordigers hebben in de Provincie. Ik kan u alvast verklappen dat Lent in ieder geval ook op de SP in Gelderland kan rekenen. Hierbij dien ik een motie in over de Dorpensingel-Oost, zodat we aan het eind van het jaar precies weten waar we aan toe zijn.

En over werk, BUIG en dat soort perikelen, daar ga ik het nu even niet over hebben. Ik kom daar vermoedelijk in de tweede termijn ruimschoots op terug.

Reactie toevoegen

U bent hier