h

Voor nu en voor altijd Nijmegen

11 november 2015

Voor nu en voor altijd Nijmegen

Op woensdag 11 november besprak de Nijmeegse gemeenteraad de stadsbegroting voor 2016-2019. Hieronder is de volledige bijdrage van SP-fractievoorzitter Hans van Hooft te lezen.

Nijmegen is een unieke stad. Noem mij andere steden in Nederland met een gratis bus voor 65+. Noem mij andere steden waar de eigen bijdragen voor WMO-voorzieningen zo laag is als in Nijmegen. Noem mij andere steden waar de eigen bijdragen voor de jeugdzorg helemaal zijn afgeschaft. Noem mij andere steden waar 80% van de ondernemers en bijna alle kleine ondernemers straks 0 euro gemeentelijke belasting betalen. Noem mij andere steden waar de afvalstoffenheffing wordt afgeschaft waardoor bijna 60 procent van de bevolking geen gemeentelijke belasting meer hoeft te betalen. Noem mij andere steden waar ondanks forse landelijke bezuinigingen wordt geïnvesteerd in wijkvoorzieningen als nieuwe bibliotheekfilialen. Noem mij andere steden die het tekort aan studentenwoningen zo voortvarend hebben aangepakt als in Nijmegen. Noem mij andere steden die de afgelopen jaren nog zoveel woningen hebben gebouwd, terwijl de woningbouw in de rest van het land op zijn gat ligt. En noem mij een andere grote stad die zonder morren met een noodopvang 3000 vluchtelingen opneemt. Daar kunnen andere steden nog een puntje aan zuigen. Nijmegen is een unieke stad en daar mogen wij heel trots op zijn.

En na vanavond komt daar weer een mooi wapenfeit bij. De gemeente Nijmegen schaft vanavond het minimum jeugdloon af. In navolging van Amsterdam, Den Haag, Zwolle en Heerlen willen wij een jeugdloon vrije gemeente zijn omdat jongeren het verdienen om volwaardig betaald te worden voor volwaardig werk. In het verleden was er veel weerstand tegen het afschaffen van de slavernij, en het is heel goed dat we die tijd achter ons hebben gelaten. Waar kinderarbeid ooit de norm was behoort dat in Nederland gelukkig tot het grijze verleden. En wat de SP betreft kan ook het jeugdloon niet snel genoeg in de geschiedenisboeken worden opgenomen. Jongeren verdienen volwaardig geld voor volwaardig werk.

Dan de begroting zelf. We staan er financieel goed voor en ondanks stevige Haagse bezuinigingen staan we voor de komende jaren fors in de plus. Die plussen samen zijn goed voor 9 miljoen euro in de komende vier jaar en die voegt het college alvast toe aan de saldireserve. Daar is veel voor te zeggen. Het risico op tegenvallers in onze grondexploitaties neemt immers ook geleidelijk aan toe.

Afgelopen jaren is er naar omstandigheden flink gebouwd in Nijmegen. Het is maar zeer de vraag of zich dat komende jaren doorzet. Er is geen verplichte afname meer van de marktpartijen in de Waalsprong, en ook woningcorporaties bouwen minder dan afgesproken. Zoals de SP tijdens de zomernota al heeft gezegd: het wordt het hoog tijd dat het college het kanon van zelf bouwen uit de kast trekt. Wij zijn zeer benieuwd hoe het college daar tegen aan kijkt. Afwachten kost immers meer geld dan nu in actie komen. De gemeente moet dan wel bereid zijn om rendabel te investeren in woningbouw. Dat kost een paar centen, maar met de lage rente, nog steeds relatieve lage bouwkosten en de groeiende behoefte aan een mix van betaalbare en middeldure huurwoningen is succes en afname van woningen verzekerd. Kortom: blijven wij wachten en blijven we komende jaren geld inleveren, of komt het college in actie en gaan we geld verdienen.

Een andere risicofactor van belang is de Provincie. Ik zal nu niet uitwijden over de economische blokkade van de Provincie tegen Nijmegen. Al eerder heeft de SP gezegd dat wij dit beleid van de Provincie ongehoord vinden. Belangrijke vraag is wel: moeten we nu alle alle bedrijfsterreinen afschrijven waar de Provincie nu NEE tegen zegt. Mijn antwoord daarop is een volmondig: NEE. En dan is dat niet alleen omdat dit de Nijmeegse burger omgerekend per huishouden al gauw 300 euro kost, al kan dat ook oplopen naar het dubbele of drievoudige. In ons risicomodel is helaas niet te berekenen wanneer de provincie weer haar gezonde verstand terug krijgt. Tot nu toe wordt uitgestoken hand vanuit Nijmegen door de provincie steevast afgewezen. Zelfs als wij met onze buurgemeenten niet te verkopen bedrijfsterrein willen uitruilen met onze bedrijfsterreinen zegt de Provincie: NEE. Maar ooit zal de Provincie inzien dat ze de economische blokkade om Nijmegen moet opheffen. Dat is ook het moment waarop wij onze bedrijfsterreinen gewoon kunnen uitgeven. Het kost ons voorlopig de jaarlijkse rentelasten totdat de Provincie of de rechter Nijmegen groen licht geeft om nieuwe bedrijven binnen onze stadsgrenzen te halen. Gelukkig is de rente voorlopig heel erg laag en kunnen we het dus nog wel een paar jaartjes uitzingen.

Tot slot nog even dit. Een paar jaar geleden heeft deze raad het college gevraagd om meer met Open Source software te gaan doen. Die vraag stellen we nu opnieuw. Maar ook met een concrete aanleiding. De gemeentelijke website is nodig aan vernieuwing toe. Die vernieuwing is heel goed uit te voeren met open source software. Dat scheelt ons tienduizenden euro's aan licentiekosten en het geeft ons een veel groter reservoir aan deskundigen die aan onze website kunnen werken. Ook hiervoor hopen wij dat we het college voor de laatste maal kunnen oproepen om meer met Open Source Software te doen, om te beginnen met de gemeentelijke website.

Geacht college, u bent goed bezig. Er ligt een mooi programma, maar op een aantal terreinen moeten we een paar tandjes bijschakelen. Als u dat doet dan blijft Nijmegen de mooiste een meest bijzondere stad van Nederland.

Voor nu en voor altijd Nijmegen.

Reactie toevoegen

U bent hier