h

Linksplus goed op weg

8 juli 2015

Linksplus goed op weg

Op de politieke avond van 8 juli besprak de Nijmeegse gemeenteraad de plannen in de Zomernota 2015. Hieronder is de spreektekst van SP-fractievoorzitter Hans van Hooft te lezen:

De Linksplus-coalitie is nu ruim een jaar aan de slag en we zijn goed op weg. We hebben een einde gemaakt aan het botte bezuinigingsbeleid van het vorige college met D66. We zetten in op betaalbaar wonen voor iedereen. We verlagen de lasten voor het grootste deel van de bevolking. We garanderen goede (thuis)zorg voor iedereen die dat nodig heeft. En we investeren in wijken, onderwijs en cultuur. Nijmegen heeft gekozen voor een sociale stad. Nijmegen heeft gekozen voor een solidaire stad. Deze coalitie maakt dat elke dag waar.

Mei-circulaire

Het wordt ons niet gemakkelijk gemaakt. Het kabinet Rutte II voert maatregelen door die vooral mensen treffen die het toch al niet breed hebben. Er wordt hard gesneden in de zorg voor ouderen. En vooral huurders betalen de prijs met forse huurverhogingen. En dan komt er ook nog ineens een onprettige verassing met de mei-circulaire. Daarmee krijgt Nijmegen een extra korting 5 miljoen euro voor haar kiezen. Opnieuw wil het kabinet daarmee mensen treffen die het toch al niet getroffen hebben. Het kabinet zet het mes nog verder in de thuiszorg. De jeugdzorg en beschermd wonen krijgen grote klappen.

De rechtse oppositie in Nijmegen wil als uitvoeringskantoor van Rutte deze bezuiniging het liefst direct doorvoeren voor de mensen die het minst kunnen missen. Dit Linksplus college kiest er gelukkig voor om de bezuiniging op te vangen door boekhoudkundige ruimte te schrappen. Waar we ons in het verleden onnodig arm rekenden, doen we dat nu niet langer. Dat betekent wel dat de veiligheidsmarges die in de begroting zaten steeds kleiner worden evenals de kans op toekomstige voordelen. Bovendien is er nog genoeg reden om aan te nemen dat met name de korting op beschermd wonen wel eens lager uit kan pakken. Kortom, het college kiest zeer terecht niet voor paniekvoetbal. En zo hoort het ook in een sociale stad.

Betaalbaar wonen voor iedereen

Door de landelijke verhuurderheffing schieten de huren omhoog en worden met name modale inkomens kaalgeplukt.  Deze mensen compenseren we in Nijmegen een klein beetje door de afvalstoffenheffing in 3 jaar tijd helemaal af te schaffen. Huurders betalen daardoor ruim 100 euro per jaar minder gemeentelijke belasting. Maar niet alleen 40.000 huurders, ook alle huiseigenaren met een woning onder de twee ton profiteren van deze maatregel. Dat is samen bijna 80 procent van de Nijmeegse bevolking. Daarmee is Nijmegen uniek in Nederland. En daarmee doen we precies het omgekeerde van de rechtse oppositie in Nijmegen: D66, VVD en CDA willen de kosten voor 80 procent van de bevolking verhogen om de lasten voor het welvarendste deel van de bevolking te verlagen.

Er was en is ene hele goede reden om de afvalstoffenheffing af te schaffen. In Nijmegen zijn de huren bij woningcorporaties in de afgelopen 4 jaar gemiddeld gestegen van € 425 in 2011 naar € 516 in 2015. Dat betekent gemiddeld een huurverhoging van 91 euro per maand, een stijging van meer dan 21 procent in vier jaar tijd. Nijmeegse huurders betalen nu gemiddeld bijna 1100 euro per jaar meer aan huur dan vier jaar geleden. Voor alle Nijmeegse huurders bij woningcorporaties samen betekent dit maar liefst 32,5 miljoen euro huurverhoging in vier jaar tijd. Weet u hoeveel dat is? Dat is net zoveel als de totale OZB-opbrengst voor alle woningen in Nijmegen samen. Wie, zoals de rechtse oppositie, daar nog eens 265 euro per jaar voor alle huurders bovenop wil doen met een gemeentelijke lastenstijging, die is wat mij betreft ronduit a-sociaal.

En de woningcorporaties, die hebben eigenlijk helemaal niks te klagen. Als u namelijk weet dat diezelfde woningcorporaties in 2015 aan verhuurdersheffing 13 miljoen euro kwijt zijn, dan kunnen we eenvoudig uitrekenen dat ze nu een kleine 20 miljoen per jaar meer te besteden hebben dan 4 jaar geleden.

De woningcorporaties bulken van het geld. Het wordt dan ook hoog tijd dat we met de corporaties harde afspraken gaan maken om:

  1. per direct te stoppen met extra huurverhogingen.
  2. het bouwen van meer betaalbare huurwoningen (de wachtlijsten voor starters zijn immers onverminderd lang).
  3. het energiezuinig maken van woningen.

Ik snap nu ook waarom de woningcorporaties niet willen dat we meekijken in hun financiele keuken. Ik hoop dat daar na vanavond snel verandering in komt.

De Waalsprong blijft een zorgenkind

Het gaat de goede kant op met de woningbouw in de Waalsprong, maar wat de SP betreft nog niet goed genoeg. We zetten in op een versnelling van 400 naar 600 woningen per jaar, en dat is goed. Maar dat is nog geen garantie dat die aantallen komende jaren gehaald gaan worden. De markt trekt een klein beetje aan, maar niet genoeg. Woningcorporaties bouwen wat ze hebben afgesproken, maar wat ons betreft niet genoeg. Ik wil dus langzaam maar zeker het kanon van 'zelf bouwen' in stelling brengen. En ik wil het college verzoeken om daarvoor komend half jaar de voorbereidingen te treffen.

Dit alles om te voorkomen dat we in het scenario terecht komen dat D66 ons voorhoudt waarbij we bijna 30 miljoen moet afschrijven op onze woningbouwplannen alleen de komende twee jaar (dat belooft nog wat voor de toekomst). Het D66 scenario is namelijk een scenario waarbij we nu alleen maar achteruit gaan. De SP kiest liever voor een scenario waarbij we nu vooruit gaan.

Dat betekent dat de wethouder van Financien bereid moet zijn om als bank op te treden. Het zelf bouwen betekent immers niet dat wij zelf gaan bouwen, maar dat we de woningbouw gaan financieren. Er liggen al berekeningen klaar die duidelijk maken dat we rendabel kunnen bouwen. De kostprijs van bouwen is sinds het begin van de crisis immers met 20% gedaald. En ik wil de wethouder Wonen vragen om alvast gesprekken te gaan voeren met woningcorporaties en marktpartijen om een goede mix van betaalbare en middeldure huurwoningen te realiseren die mogelijk op termijn te verkopen zijn.

Treurig genoeg kiest D66 er ook voor om Nijmegen economisch helemaal op slot te gooien. Dat doet ze vanuit de provincie, en dat doet ze ook vanavond in de gemeenteraad. De provincie en D66 kiest ervoor om Hornbach en Heinz uit Nijmegen weg te jagen, terwijl ze zich dolgraag zich in Nijmegen willen vestigen. U zou er beter aan doen om uw partijgenoten in de provincie ervan te overtuigen dat Nijmegen in Nijmegen Noord al bijna 20 jaar industrieterrein heeft liggen waarover iedereen in de regio het altijd eens was dat dit ooit tot ontwikkeling zou komen. Nu de laatste stap gezet moet worden in de vorm van een bestemmingsplan gaat D66 samen met uw partijgenoten in de provincie op de rem staan. U kiest hier opnieuw voor de achteruit. Ik heb al mensen horen zeggen dat D66 stadsverraad pleegt. En eerlijk gezegd kan ik dat niet ontkennen. De Nijmeegse bevolking moet bloeden voor het conservatisme van D66. U rekent nu even op een afschrijving van 17,5 miljoen, maar we lopen op korte termijn meer dan 20 miljoen euro mis, als u uw zin krijgt. Omgerekend goed voor bijna 300 euro per huishouden in Nijmegen. En dan reken ik niet eens de enkele honderen banen aan werkgelegenheid (100 banen scheelt de stad jaarlijks 1,5 miljoen aan uitkeringskosten).

Nijmegen en Arnhem zijn samen de economische motor van Gelderland. De Provincie is op dit moment bezig om vooral zand in die motor te strooien. Dat geldt niet alleen voor Nijmegen, maar ook voor Arnhem. Daar hoor ik  dat zij vergelijkbare problemen met de provincie hebben die wij ook hebben. Dat is slecht. Slecht voor onze economie, slecht voor de Gelderse economie en ook slecht voor het aanzien van de Provincie.

Ik wil daarom het college vragen om op zo kort moelijke termijn de koppen met Arnhem bij elkaar te steken en samen een duidelijke lijn te trekken richting de provincie. Het kan toch niet zo zijn dat de ontwikkeling in beide steden wordt tegengehouden terwijll er juist nu volop kansen liggen om de crisis achter ons te laten. Het kan toch niet waar zijn dat de provincie doorgaat met zand strooien in de economische motor van Gelderland, alsof de crisis nog niet lang genoeg geduurd heeft.

Mensen krijgen de zorg die ze nodig hebben

De Linksplus-coalitie garandeert dat alle ouderen en gehandicapten de zorg en thuiszorg krijgen die ze nodig hebben. Dankzij de aanpak van dit college kunnen wij de Haagse kortingen het hoofd bieden. Waar het vorige college met D66 meer dan 5 miljoen wilde bezuinigen op de thuiszorg, vangt de nieuwe coalitie de landelijke bezuinigingen op zonder te snijden in de zorg. Maar nog trotser ben ik op de verlaging van de eigen bijdragen voor WMO-voorzieningen. Daarmee hebben we de torenhoge eigen bijdragen voor thuiszorg en voorzieningen afgeschaft. Wij vinden het een kwestie van beschaving dat wij allemaal samen betalen voor de zorg die mensen nodig hebben. En vanavond gaan we een motie aannemen waarin de eigen bijdragen voor de jeugdzorg helemaal worden afgeschaft. Ook daarmee zijn we volgens mij een van de eerste gemeenten in Nederland die dit structureel gaan regelen. Daar mogen we als Nijmegen heel trots op zijn. Mensen die het toch al niet getroffen hebben moeten wij niet ook nog eens in hun portemonnee treffen.

Investeer in wijken, niet in rijken.

Deze coalitie gaat weer investeren in de wijken. We zetten in op renovatie van wijkcentra. De prijzen voor consumpties blijven laag, zodat de wijkcentra toegankelijk blijven voor mensen met een kleine beurs. Nijmegen-West kan rekenen op de terugkeer van een volwaardige bibliotheek. Dukenburg krijgt een extra impuls met de bouw van een nieuw winkelcentrum, de renovatie van de sporthal in Meijhorst en uitbreiding van openingsuren van de stadswinkel. Het eerder met sluiting bedreigde zwembad Dukenburg blijft behouden. Waar het vorige stadsbestuur een dikke streep wilde zetten door de gratis bus voor 65+, kunnen we met trots zeggen dat de gratis bus voor 65+ blijft rijden.

En waar 'onderwijspartij' D66 zowel landelijk als lokaal een bezuiniging op schoolgebouwen steunt die Nijmeegse scholen jaarlijks 3 miljoen euro kost, vangen we ook die bezuiniging op zonder te snijden in klaslokalen, onderwijs en het onderwijsachterstandenbeleid. En waar de vorige coalitie met D66 de kwijtschelding voor de hondenbelasting per 2016 heeft afgeschaft voeren wij deze vanavond weer in. Voor veel mensen is het hebben van een huisdier een probaat middel tegen eenzaamheid. Deze kortzichtige bezuiniging gaat vanavond dan ook van tafel.

Cultuur is er voor iedereen

We zijn er trots op dat de Linksplus-coalitie  bijna een miljoen euro meer uittrekt voor cultuur dan de vorige coalitie met D66. Wij laten zien dat je de lasten voor 80 procent van de bevolking kunt verlagen en toch een miljoen minder kunt bezuinigen op cultuur. Waar D66 roept dat ze een cultuurpartij is, blijkt dat D66 en VVD thuishoren in de hoek van de cultuurbarbaren, die fors het mes willen zetten in culturele voorzieningen.

De rechtse oppositie kiest voor een suffe en saaie stad waar niks meer op cultureel vlak te doen is. Wat de SP betreft houden we het in Nijmegen leuk, interessant, swingend en gezellig.

Reactie toevoegen

U bent hier