h

Nieuwe coalitie: Sociaal, duurzaam en ondernemend

6 mei 2014

Nieuwe coalitie: Sociaal, duurzaam en ondernemend

Samen voor Nijmegen: sociaal, duurzaam en ondernemend. Dat is de titel van het nieuwe coalitieakkoord van SP, GroenLinks, PvdA en De Nijmeegse Fractie, ondersteund door de Verenigde Senioren Partij. Voor het eerst in de geschiedenis van Nijmegen wordt een coalitie gevormd met een lokale partij en gesteund door de VSP. Deze coalitie gaat de komende vier jaar aan de slag om samen met de stad op de drie centrale thema’s stappen vooruit te zetten. Met nieuw elan en gebaseerd op een solide financieel beleid.

De partijen willen werken aan een Nijmegen waar aandacht is voor kwetsbare groepen, lasten eerlijk worden verdeeld, er ruimte is voor werkgelegenheid en ondernemerschap én waar gewerkt wordt aan een duurzame en groene stad. Daarvoor is een groot pakket aan maatregelen vastgelegd in het akkoord. De coalitie kijkt kritisch naar uitgaven en investeert waar nodig en mogelijk.

Een greep uit de maatregelen en plannen voor de komende vier jaar:

 • Zorg voor ouderen en andere kwetsbare groepen blijft gegarandeerd en wordt kleinschalig en dichtbij huis georganiseerd. De eigen bijdragen voor de WMO worden aanzienlijk verlaagd voor modale inkomens, de inkomensgroepen onder modaal betalen alleen nog de minimale eigen bijdrage. Er komt een WMO- en Jeugdreserve om tegenvallers binnen dit terrein op te vangen. De coalitie investeert in jongerenwerk. Ouderen kunnen vanaf 2016 voor 10 euro met de gratis bus voor 65+, hiervoor zet de coalitie jaarlijks € 8 ton in
 • De coalitie zet in op versnelling van de bouwplannen in de stad, samen met de woningcorporaties. Prioriteit ligt bij Waalsprong en Waalfront, met veel aandacht voor woningen voor mensen met lage en middeninkomens. Wonen en zorg wordt een speerpunt met als eerste concrete project de ontwikkeling van zorgwoningen aan de Vlierestraat in Nijmegen-Oost.
 • In het Regionaal Werkbedrijf wordt samen met de regio geïnvesteerd in het ondersteunen van mensen die moeilijk aan werk komen. Onder het motto ´re-integratie gebeurt op de werkplek´ komt er een plan van de arbeid om samen met werkgevers zoveel mogelijk mensen aan betaald werk te helpen.
 • Het huidige ruimhartige minimabeleid blijft volledig in stand, er komt een aanvalsplan schulden, en er komt één regeling voor minima ten behoeve van deelname aan cultuur, sport en een dagje uit.
 • De coalitie zet in op fiets, openbaar vervoer, groen en duurzaamheid. Er komt nog meer aandacht voor fietsverkeer, hiervoor wordt 5 miljoen uitgetrokken. Voor de fiets- en busbaan op de Waalbrug wordt 5 miljoen extra vrijgemaakt. Het doel om in 2045 energieneutraal te zijn, blijft onverkort overeind, hiervoor wordt structureel € 6 ton ingezet. Er wordt gestreefd naar een energiebesparing van 10% extra in 2018 t.o.v. 2014.
 • Er komt een 10.000-bomenplan om Nijmegen een groene stad te laten blijven. Ook wordt jaarlijks € 3 ton ingezet voor het inrichten van ´groene linten´ in de stad, om groenzones met elkaar te verbinden en biodiversiteit te stimuleren. Het beheer van de openbare ruimte wordt zoveel mogelijk in samenspraak met de bewoners gedaan en blijft op niveau (streven naar minimaal rapportcijfer 7). Er komt 5,5 miljoen beschikbaar voor de ontwikkeling van beide zijden van het stationsgebied.
 • Er komt een wethouder Binnenstad. Het centrum zal uitgroeien van een Place to Buy tot een Place to Meet. Er wordt extra geïnvesteerd in cultuurhistorie. De coalitie pakt de Bloemerstraat aan en bekijkt hoe het OV en de warenmarkt het best kunnen functioneren in het centrum.
 • Stadsdeel Dukenburg krijgt een extra impuls in het winkelcentrum, zwembad, sporthal en in de dienstverlening door publiekszaken. In de wijken wordt ingezet op renovatie van wijkaccommodaties, de horecaprijzen worden bevroren om zo de wijkcentra toegankelijk te houden voor mensen met een kleine beurs. Er wordt geïnvesteerd in de voetbal- en hockeyvelden in de stad.
 • Bibliotheken krijgen een goede spreiding in de stad met een nieuw filiaal in West en een versnelde invoering van ´bibliotheek op school´. De geplande bezuiniging op cultuur wordt gehalveerd en de bezuiniging op amateurkunst teruggedraaid.
 • De coalitie zet in op acquisitie van toekomstbestendige bedrijven en stimuleert de innovatie van de regionale economie met een jaarlijks bedrag van € 250.000. Het Ondernemersfonds wordt gerichter ingezet voor duurzaamheid en het tegengaan van jeugdwerkloosheid.
 • Bij de lokale lasten worden huurders van woningen en bedrijfspanden ontzien en gaan verhuurders meer betalen. Het gebruikersdeel van de OZB voor bedrijfspanden wordt stapsgewijs afgeschaft en toegevoegd aan het eigenarendeel, waardoor huurders van bedrijfspanden (vooral het MKB) in 2018 geen OZB meer betalen. Ook de afvalstoffenheffing wordt geleidelijk afgeschaft waardoor de woonlasten voor woningen onder de € 2 ton dalen, en daarboven oplopend met de WOZ-waarde stijgen.

Om alle plannen voor Nijmegen te realiseren is een omvangrijk maatregelenpakket van ruim € 5 miljoen samengesteld. Daarnaast is een investeringsagenda van ruim € 24 miljoen aan ambities voor vier jaar opgesteld. Door in te zetten op de drie thema’s verwachten de partijen samen met de stad de weg in te kunnen slaan naar een duurzaam, sociaal en ondernemend Nijmegen. De coalitie bezuinigt en benut financiële ruimte waar het kan en investeert waar nodig en wenselijk. Zo ontstaat een degelijk financieel beleid met als uitgangspunten: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten, de gebruiker betaalt en de reservepositie is voldoende om de risico’s te kunnen dragen.

De beoogde portefeuilleverdeling is als volgt:

Hubert Bruls – Burgemeester Externe Betrekkingen, Openbare Orde en Veiligheid, Dienstverlening en Burgerzaken

Renske Helmer-Englebert – SP Wijken, Openbare Ruimte, Onderwijs, Sport en Accommodaties

Bert Frings – GroenLinks Zorg, Welzijn en Wonen

Turgay Tankir – PvdA Werk, Inkomen, Economie

Ben van Hees – De Nijmeegse Fractie Binnenstad, Citymarketing, Evenementen, Cultuurhistorie, Parkeren en Personeel en Organisatie

Bert Velthuis – SP Stedelijke ontwikkeling, Grondbeleid en Cultuur

Harriët Tiemens – GroenLinks Financiën, Duurzaamheid, Groen en Mobiliteit

Reactie toevoegen

U bent hier