h

SP presenteert een sociaal alternatief

21 juni 2011

SP presenteert een sociaal alternatief

De Nijmeegse SP-fractie zal morgenavond bij de behandeling van de perspectief-nota een alternatieve begroting indienen. Met dit alternatief laat de SP zien dat het ook anders kan in Nijmegen. Ruim een jaar geleden op 3 maart 2010 stemde de meerderheid van de Nijmeegse bevolking voor een sociale stad. Het beleid in Nijmegen is in een jaar tijd onherkenbaar veranderd. Het is daarom de hoogste tijd voor een sociaal alternatief.

SP fractievoorzitter Hans van Hooft: "Politiek is een kwestie van kiezen, ook in financieel mindere tijden. Waar de coalitie van GroenLinks, PvdA en D66 ervoor kiest om de rekening van Rutte, Verhagen en Wilders vrijwel één op één door te schuiven naar ouderen, gehandicapten en werkers met een subsidiebaan, kiest de SP ervoor om de rekening van de financiële crisis neer te leggen bij hen die het meest kunnen missen."

Hoe houden we Nijmegen sociaal?
1. Handen af van de WMO. Niet snijden in (thuis)zorg en voorzieningen voor ouderen, zieken en gehandicapten.

2. Zeshonderd werkers met een subsidiebaan behouden hun baan en worden niet veroordeeld tot een uitkering. Mensen met een arbeidshandicap zetten we niet in de kou. Sociale werkvoorziening Breed behoudt de steun van de gemeente.

3. Minima blijven meedoen: de SP kiest voor herinvoering van een sport- en cultuurfonds. Mensen met weinig geld staan niet aan de kant.

4. Het schoolzwemmen wordt niet afgeschaft en de amateursport behoud onze steun.

5. De bibliotheek in stand houden: zeven van de twaalf biebfilialen sluiten is doodzonde en kapitaalvernietiging.

6. De gratis bus voor 65plussers en kleinkinderen komt volledig terug. Gratis openbaar vervoer wordt weer gratis.

7. Wijkaccomodaties in stand houden en de openingstijden niet beperken. Extra investeren in onderhoud openbare ruimte.

8. Afvalstoffenheffing afschaffen. Zo betaalt 90% van de Nijmeegse bevolking minder belasting. De rekening van de crisis wordt niet neergelegd bij huurders en mensen met een kleine koopwoning.

Hoe gaan we dat betalen?

1. Stoppen met de Waalsprinter. De lege bussensubsidie van één miljoen euro voor de Waalsprinter voor forensen is niet effectief besteed (200 auto’s per dag, voor 100 bussen).

2. Geen bijdrages meer voor uitkijkkonijnen en geen extra geld naar de schouwburg.

3. Maximaal 9% stijging OZB voor villabewoners, bedrijven en vastgoedhandelaren. Hierdoor is 90% procent van de Nijmeegse bevolking goedkoper uit en worden de lasten neergelegd op de plek waar die het minst gevoeld wordt.

4. Afschaffen stedenbanden, en bezuinigen op citymarketing, externe betrekkingen en onderzoek en statistiek.

5. Besparen op dure re-integratietrajecten en efficiëntere inzet ambtenaren Werk&Inkomen.

6. Geen extra subsidies voor klimaat en energie.

Bekijk hier het volledige uitgewerkte alternatief (laatste wijziging 27-6)

U bent hier