h

Mix van vmbo met havo op kleine school beste optie

25 september 2009

Mix van vmbo met havo op kleine school beste optie

Nijmeegs SP-raadslid Bert Velthuis wijst een grote vmbo-school in Lindenholt af. Concentratie van leerlingen met leerproblemen in leerfabrieken is ongewenst.


Dit artikel verscheen op 25 september 2009 in de Gelderlander.


Het Mondial College wil een nieuwe vmbo-school stichten in Lindenholt (Meeuwse Acker) in Nijmegen. Het is de bedoeling dat hier uiteindelijk 850 leerlingen onderwijs krijgen. Ze komen van diverse scholen, zoals van het Dominicus College dat zich meer wil specialiseren in havo en vwo. Datzelfde geldt ook voor het Lindenholt College, tegenwoordig Mondial College. De overige leerlingen komen van de Streekweg (voormalig Maaswaal College).

De vraag is of zo’n grote vmbo-school wenselijk is. De SP vindt al lange tijd van niet en wordt inmiddels daarin gesteund door minister Plasterk (PvdA) en voormalig VVD-minister Winsemius. De laatste heeft voor de stad Utrecht uitgezocht dat een vmbo-school maximaal 600 leerlingen zou moeten tellen. Het Nijmeegse college vindt echter dat de Nijmeegse situatie anders is dan in Utrecht omdat hier de opvangvoorziening voor problematische leerlingen beter geregeld zou zijn, namelijk door ze in het Flexcollege aan de Hatertseweg op te vangen. Maar ook in Utrecht is men onlangs gestart met een vergelijkbare opvang-voorziening voor leerlingen met complexe en zware problemen.

Het valt niet te ontkennen dat vmbo-leerlingen kwetsbare jongeren zijn die veel aandacht behoeven. Vanzelfsprekend moeten vmbo-scholen moderne vakscholen zijn met goed onderwijs en bevlogen docenten. Kleinschaligheid lijkt hiervoor een voor de hand liggende en logische oplossing te zijn Doordat de echte probleemleerlingen zijn ondergebracht in het zogeheten Flexcollege, vinden het schoolbestuur en het college dat het in Nijmegen best anders kan en dat een school van maximaal 850 leerlingen mogelijk moet zijn. Ik vrees dat de financiële motieven voor die opstelling belangrijker zijn dan onderwijsinhoudelijke.

Er zijn ook nog andere redenen om het voorstel af te wijzen. Onlangs waren de toekomstige buurt-bewoners van de school in Lindenholt zeer kritisch over de komst van de ook in hun ogen te grote school. We moeten ons inderdaad afvragen of het wenselijk is dat grote scholen gebouwd worden in kleine buurten zoals de Meeuwse Acker. Het legt een grote druk op het woongenot van de bewoners, al blijven wij wel zeggen dat scholen in de woonwijken horen maar dan wel kleinschalig.

Een derde reden om deze nieuwbouwplannen af te wijzen, is de afspraak die we als SP samen met de PvdA en GroenLinks in het coalitieakkoord gemaakt hebben: wij gaan voor een ongedeelde stad. Sinds 2008 ontvangen schoolbesturen in het kader van de zogeheten doordecentralisatie veel geld van de gemeente. In 2009 is dat bijvoorbeeld meer dan 14 miljoen euro. Met dit geld moeten de school-besturen hun oude gebouwen opknappen dan wel vernieuwen. Verder hebben we vastgelegd dat scholen de verantwoordelijkheid zouden nemen om het segregatieprobleem aan te pakken. Zij zouden helpen om het gat tussen kansrijke en kansarme leerlingen te verkleinen. Daarbij geldt de afspraak dat de ideale verhouding op een school 70 procent (kansrijk) om 30 procent (kansarm) zou zijn.

Vrijwel iedereen onderschrijft het gegeven dat deze mix van kansrijke en kansarme leerlingen leidt naar een meer harmonieuze leeromgeving. Maar wat doet nu het schoolbestuur van het Mondial College? Het verzamelt de kansarme leerlingen onder het dak van de vmbo-paraplu en de kansrijke kinderen verzamelen zich op de havo en vwo-locaties. Wij geloven echter nog steeds dat het beter is dat kansarme leerlingen samen leren en samen verblijven met kansrijke leerlingen. Leerlingen leren van elkaar, trekken zich aan elkaar op.

Dat is een belangrijk facet van het onderwijs. Vmbo-leerlingen moe¬ten ook goede kansen krijgen om door te stromen als daar mogelijkheden toe zijn. Iedereen zal begrijpen dat op een school met alleen een vmbo-afdeling deze doorstroming naar havo en eventueel vwo veel moeilijker wordt gemaakt. In het onderwijsveld gaan daarom steeds meer stemmen op om vmbo- scholen in stedelijke wijken op te zetten als ‘Junior College’. Een echte kleinschalige wijkschool waarin ook een havo-klas in is ondergebracht. Wat de ons betreft is het bouwen van een grote vmbo school daarom onwenselijk.

Bert Velthuis is raadslid voor de SP en voert het woord over onderwijs.

U bent hier