h

Provincie moet tankstation bijna op Betuwelijn tegenhouden

6 mei 2008

Provincie moet tankstation bijna op Betuwelijn tegenhouden

De omstreden plannen voor een tankstation op een zeven meter hoog speciaal aan te leggen talud langs de Betuwelijn mogen van de gemeente Overbetuwe. Maar SP-fractievoorzitter in provinciale staten, Eric van Kaathoven, uit Elst hoopt dat de provincie Gelderland er een stokje voor gaat steken.

Op 14 maart staan op de agenda van de commissievergadering RWM (Ruimtelijke Ordening, Wonen en Milieu) de omstreden plannen voor een tankstation in de oksel van de Betuwelijn en de Rijksweg Zuid te Elst. Dit op verzoek van de SP en GroenLinks. Er komen diverse insprekers vertellen waarom zij tegen de plannen in de huidige vorm zijn en de commissieleden kunnen hun politieke oordeel vellen. De provincie kan de door een geringe meerderheid (14 voor 10 tegen) van de raad van Overbetuwe goedgekeurde wijziging van het bestemmingsplan afkeuren. Wat de SP betreft is hier alle reden toe.

SP fractievoorzitter Eric van Kaathoven ging ter plekke kijken, bekeek de stukken en praatte met Dia Vennis van de buurtvereniging Leefbaar Reeth en met Marga Jacobs van de milieuvereniging Leefmilieu die de bewoners van advies voorziet. Hij kwam verbaasd terug: "Ik zie werkelijk geen enkele logische reden om hier op deze plek en op deze manier een tankstation aan te leggen. De eerste vraag die opkomt, is waarom aan deze kant (de noordkant) van A15 en Betuwelijn. Aan de andere kant is een bedrijventerrein gepland en komt een afslag, daar heb je dus veel meer klanten. Temeer daar op de rijksweg al meerdere tankstations liggen zowel in Oosterhout als in Elst."

Door de wat de SP (en vele anderen) betreft onlogische keuze van de locatie ontstaan allemaal problemen die gemakkelijk voorkomen hadden kunnen worden. Van Kaathoven: "De grond is vervuild en naar ik heb begrepen, is dat de reden om maar een zeven meter hoog talud aan te leggen. Anders had deze gesaneerd moeten worden voor het plaatsen van de tanks. Of heeft het er ook mee te maken dat men zo toch zichtbaar wil zijn vanuit de snelweg?" Door de verhoogde aanlegging torent het Texaco station straks dag en nacht boven het landschap uit en ontstaan extra risico's op een domino-effect mocht er ooit sprake zijn van een calamiteit op het tankstation of de Betuwelijn. De LPG tanks komen hoger dan de stroomleidingen van de Betuwelijn te liggen en gas is zwaarder dan lucht. Hier is in de berekeningen van de risico's geen rekening gehouden. De brandweer voorziet verder problemen met het omhoog pompen van bluswater waardoor de druk vermindert. En er zijn vraagtekens bij het gebruik van de aanvoerweg bij calamiteiten waarvoor deze wel bestemd is.

De onlogische en verhoogde ligging leidt er ook toe dat fietsers van Elst naar Nijmegen, waaronder veel schoolgaande jeugd, in de knel komen. Zij krijgen te maken met auto's die het tankstation bezoeken en in tegengestelde richting over de fietsroute (de Hoge Brugstraat) moeten rijden. Ook andere ingrepen die nodig zijn vanwege de komst van het tankstation maken het er niet bepaald overzichtelijker op voor fietsers. Ligging op maaiveld en een andere ontsluiting kan dit probleem grotendeels ondervangen. Ten slotte ligt het tankstation vlakbij een monumentale boerderij die eigenlijk beschermd zou moeten worden. Eerder is om deze reden de aanvraag voor een tankstation dat zelfs verder af ligt afgewezen.

Hoe is deze onlogische plek er dan toch uitgerold? Dat lijkt alles te maken te hebben met jaren geleden gemaakte deals van de gemeente (toen nog Elst) en de eigenaar van de grond. Van Kaathoven: "Bij de behandeling van dit onderwerp in de raad van Overbetuwe wordt door een aantal partijen gesproken over het niet terug kunnen komen op eerdere toezeggingen aan de eigenaar. Dan zou de overheid onbetrouwbaar zijn. Maar wat de SP betreft is een betrouwbare overheid een overheid die opkomt voor het algemeen belang en niet instemt met tankstations op volstrekt onlogische locaties. Aangezien de provincie ook niet gebonden is aan lokaal gemaakte afspraken kan deze met wat meer afstand naar de plannen kijken. Hopelijk levert dat een ander, verstandiger, besluit op."

U bent hier