h

Leden stellen programma vast en gaan akkoord met lijstverbinding

9 december 2005

Leden stellen programma vast en gaan akkoord met lijstverbinding

De ledenvergadering van de SP afdeling Nijmegen heeft op 8 december het verkiezingsprogramma voor de periode 2006 – 2010 vastgesteld. De aanwezige leden gingen in overgrote meerderheid akkoord met een lijstverbinding met GroenLinks en PvdA.

Leden stemmen in met verkiezingsprogramma
De Leden van de SP afdeling Nijmegen stemmen in met het verkiezingsprogramma.

In het programma wordt de meeste aandacht besteed aan de drie hoofdthema's: Wijken, Werken en Wonen. Voor de wijken wordt in het programma gepleit om jaarlijks 3 miljoen euro extra te investeren in het onderhoud aan wegen, straten en pleinen en het beheer van de openbare ruimte. Als het aan de SP ligt, gaat de prijs van de groene zak drastisch omlaag om het dumpen van afval tegen te gaan en krijgt iedere wijk een jaarlijske grofvuildag.

De SP denkt bij werken als eerste aan de jongeren. Voor jongeren tot en met 27 jaar garandeert de gemeente werk betaald volgens CAO-norm of een opleiding tot een minimale startkwalificatie. Deze garantie op werk betekent ook een plicht tot werken voor wie daartoe in staat is. Uitgesloten van de arbeidsplicht zijn jongeren die om medische of sociale redenen niet in staat zijn te werken. Nijmegen gaat weer zelf aan de slag met arbeidsbemiddeling en reïntegratie. Alle bureaucratie en onzinnige reïntegratietrajecten gaan overboord en maken plaats voor jobhunters die in dienst van de gemeente werken en kind aan huis zijn bij bedrijven in Nijmegen en de regio. Deze banenjagers gaan op jacht naar banen en leveren snel geschikt personeel. Zij worden afgerekend op resultaat en krijgen ook de verantwoordelijkheid voor de nazorg naar bedrijven. De miljoenenverslindende reïntegratiebureaus worden buiten de deur gezet. Verder komt er wat de SP betreft een 'meldpunt uitbuiting' waar burgers tips kunnen geven over werksituaties waarbij de sociale minimumnorm wordt overschreden. Ook blijft er aandacht voor de minima door middel van een schoolfonds, cultuur- en educatiefondsfonds en sportfonds voor alle gezinnen met schoolgaande kinderen die kwijtschelding krijgen voor gemeentelijke belastingen.

Van alle nieuw te bouwen woningen in Nijmegen moet 40 procent een betaalbare huurwoning zijn en daarnaast komt voor iedere gesloopte of verkochte huurwoning tenminste een nieuwe betaalbare huurwoning terug. Inzet van de gemeente moet zijn om zoveel mogelijk betaalbare huurwoningen te behoeden voor sloop. Woningcorporaties dienen hun onderhoudsplicht na te komen en renovatie moet veel vaker dan nu een serieuze optie zijn. Woningcorporaties worden aangesproken op hun sociale doelstelling. Met elke corporatie worden harde prestatie-afspraken gemaakt over het te voeren huurbeleid. Sociaal huurbeleid wordt beloond door een corporatie mee te laten doen aan nieuwbouwprojecten. Voert een woningcorporatie a-sociaal beleid, dan krijgt die in Nijmegen geen voet meer aan de grond.

De op de ledenvergadering voorgestelde wijzingen zullen nog verwerkt worden. Het programma zal na 12 december op de website worden gepubliceerd.

U bent hier